Phần mềm kế toán nội bộ

Phần mềm kế toán nội bộ là phần mềm quản lý công tác hoạch toán kế toán tại doanh nghiệp và quản lý các tài sản cũng như quy trình sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp